Anbi

Stichting voor Plantenbiotechnologie en -Weefselkweek; SVPW,

Opgericht op 24 januari 2023,

Postadres Franseweg 26a, 3921 DH Elst (U)

KvK 89069528

RSIN 864869897

SBI-code: 72113

De SVPW is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Beleidsplan SVPW:

De stichting is genaamd: Stichting voor Plantenbiotechnologie en -Weefselkweek, SVPW.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Rhenen.

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de kennis en het stimuleren van interactie tussen wetenschaps- en onderwijsinstellingen enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds op het gebied van plantenbiotechnologie en -weefselkweek en alle daaraan gerelateerde en daaruit voortvloeiende activiteiten.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van symposia, lezingen, congressen, vergaderingen en excursies;
  • het bevorderen, opzetten en onderhouden van contacten met soortgelijke organisaties;
  • het (onder)steunen, stimuleren en begeleiden van onderzoeken op het gebied;

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

  1. subsidies en donaties;
  2. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt;
  3. opbrengsten uit het vermogen van de stichting;
  4. andere inkomsten en opbrengsten.

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden in het kader van de verwezenlijking van haar doel. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun tijd of inspanningen.

Het bestuur:

Remko Offringa, voorzitter

Herman Schoenmakers, secretaris

Gen de Jong, penningmeester

Hans de Jong, lid

Frans Krens, lid

Rhenen, 27 januari 2023